1. Postanowienia podstawowe

Niniejsze ogólne warunki handlowe (zwane dalej „warunkami handlowymi”) są wydawane zgodnie
z § 1751 a następujący Ustawa nr 89/2012 Sb., Kodeks Cywilny (dalej „Kodeks Cywilny”)


Petr Adamek
ID firmy: 64147843
NIP: CZ7608245447


Account number: 36 1050 1070 1000 0090 3279 7186
IBAN number: PL 36 1050 1070 1000 0090 3279 7186
BIC (SWIFT) code: INGBPLPW


Sklep: Oldřichovice 1002, Třinec, 73961 Czechy
z siedzibą: Dolní Tošanovice 82, 73953 Czechy
(Wydany: 3.7.1996 r. Przez gminę Frýdek Místek na czas nieokreślony)

Informacje kontaktowe:

E-mail: info@batac.pl
Tel.: +420 737 546 378
https://www.batac.pl
(zwana dalej „Sprzedawcą”)

 

 • Niniejsze warunki regulują wzajemne prawa i obowiązki sprzedawcy i osoby fizycznej, która zawiera umowę kupna poza prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą jako konsument, lub w ramach prowadzonej działalności (dalej „Kupujący”) za pośrednictwem sieci interfejs znajdującej się na stronie internetowej pod adresem www.batac.pl (dalej zwany „sklepem internetowym”).
 • Postanowienia warunków handlowych są integralną częścią umowy kupna. Odchylenie postanowienia umowy kupna mają pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszych warunków handlowych.
 • Niniejsze warunki handlowe i umowa kupna są zawarte w języku czeskim.

Informacje o towarze, w tym ceny poszczególnych towarów i ich główne cechy wymienione są dla poszczególnych towarów w katalogu sklepu internetowego. Ceny towarów są razem z podatkiem od wartości dodanej, wszystkich powiązanych opłat i kosztów zwrot towaru, jeżeli towar ten ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany zwykłą pocztą. Ceny towarów obowiązują tak długo, jak długo są wyświetlane w sklepie internetowym. Przepis ten nie wyklucza zawarcia umowy kupna warunki ustalane indywidualnie.

Wszelka prezentacja towarów umieszczona w katalogu sklepu internetowego ma charakter informacyjny i sprzedawca nie jest zobowiązany do zawarcia umowy kupna na te towary.

Informacje o kosztach pakowania i są publikowane w sklepie internetowym Dostawa dóbr. Informacje o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą towarów, o których mowa w sklep internetowym jest ważny tylko w przypadkach, gdy towary są dostarczane na terytorium Republiki Czeskiej.

Wszelkie rabaty z ceny zakupu towarów nie mogą być łączone ze sobą bez uzgodnienia inaczej sprzedający z kupującym.

 

Zamówienie i zawarcie umowy kupna

Koszty poniesione przez kupującego w związku z korzystaniem ze środków porozumiewania się na odległość poprzez zawarcie umowy kupna (koszty połączenia internetowego, koszty

rozmów telefonicznych), zapłacone są przez samego kupującego. Koszty te nie odbiegają od stawki podstawowej.

Kupujący zamawia towar w następujący sposób: za pośrednictwem swojego konta klienta,

jeżeli wcześniej dokonał rejestracji w sklepie internetowym poprzez wypełnienie formularza zamówienia formularze bez rejestracji.

Kupujący podczas składania zamówienia wybiera towar, ilość sztuk towaru, sposób płatności oraz dostawy.

Przed wysłaniem zamówienia kupujący ma możliwość sprawdzenia i zmiany danych na złożone zamówienia. Kupujący wysyła zamówienie do sprzedawcy, klikając przycisk ysyłania zamówienia. Dane podane w zamówieniu są uważane przez sprzedawcę za prawidłowe.

Warunkiem ważności zamówienia jest uzupełnienie wszystkich danych obowiązkowych w zamówieniu formularz i potwierdzenie od kupującego, że zapoznał się z niniejszymi warunkami.

Wysyłając zamówienie w sklepie internetowym, kupujący wyraża zgodę na wysyłanie komunikacji biznesowej Sprzedawcy. Te komunikaty nie są obowiązkowe i można je usunąć

po otrzymaniu pierwszego przy pomocy możliwości „wypisz się”.

Niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia sprzedawca prześle kupującemu potwierdzenie odbioru zamówienia na adres e-mailowy, który kupujący podał podczas składania amówienia. To potwierdzenie jest automatyczne i nie jest traktowane jako umowa. Załączone potwierdzenia są aktualne warunki handlowe sprzedawcy. Umowa kupna zostaje zawarta dopiero po otrzymaniu zamówienia sprzedawcą, Powiadomienie o otrzymaniu zamówienia wysyłane jest na adres emailowy kupującego. / Niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia sprzedawca prześle kupującemu potwierdzenie z chwilą otrzymania zamówienia na adres e-mailowy podany przez kupującego podczas składania zamówienia. To potwierdzenie uważa się za zawarcie umowy. Do potwierdzenia załączona jest aktualna firma warunki sprzedawcy. Umowa kupna zostaje zawarta poprzez potwierdzenie zamówienia sprzedającego na adres e-mailowy kupującego.

W przypadku, gdy sprzedawca nie może spełnić któregokolwiek z wymagań określonych w zamówieniu, wyśle zmienioną ofertę kupującemu na jego adres e-mailowy. Oferta zmieniona jest uważana za nowy projekt umowy kupna i umowa kupna jest w takim przypadku zawarta poprzez potwierdzenie przez kupującego przyjęcia tej oferty sprzedającemu za pośrednictwem jego poczty elektronicznej pod adres podany w niniejszych warunkach handlowych.

Wszystkie zamówienia przyjęte przez sprzedającego są wiążące. Kupujący może anulować zamówienie, do czasu powiadomienia kupującego o przyjęciu zamówienia przez przedającego. Kupujący może anulować zamówienie telefonicznie pod podany numer telefoniczny lub adres emailowy sprzedawcy podany w niniejszych warunkach handlowych.

W przypadku oczywistego błędu technicznego po stronie sprzedawcy przy podawaniu ceny towaru w sklepie internetowym lub podczas składania zamówienia sprzedawca nie jest zobowiązany dostarczyć towar kupującemu po oczywiście błędnej cenie, nawet jeśli kupującemu zgodnie z tymi warunkami wysłano automatyczne potwierdzenie otrzymania zamówienia. Sprzedawca bez zbędnej zwłoki informuje kupującego o błędzie i wysyła

zmienioną ofertę dla kupującego na jego adres e-mailowy. Oferta zmieniona traktuje jako nowy projekt umowy kupna i w takim przypadku umowa kupna zostaje zawarta potwierdzenie przyjęcia przez kupującego na adres e-mailowy sprzedawcy.

W przypadku, gdy kupujący w ramach swojego zamówienia jest zainteresowany nabyciem prawa własności, posiadać lub nosić ją samemu albo nabyć własność innej broni typu D, o której mowa w § 7 ustawy nr. Nr 119/2002 Sb., W sprawie broni palnej i amunicji, oświadcza w tym samym czasie co wysyłka oferuje, że jest osobą fizyczną, która ukończyła 18 lat, zdolną do czynności prawnych lub osobą upoważnioną do działania w imieniu osoby prawnej. W przypadku, gdy okażą się inaczej lub pojawią się uzasadnione wątpliwości co do spełnienia warunku określonego w § 15 ust. 1 ustawy o broni jest sprzedawca zobowiązany do nierealizowania wymaganej oferty, lub odstąpić od umowy.

 

Konto klienta

Na podstawie rejestracji kupującego dokonanej w sklepie internetowym kupujący może uzyskać dostęp do swojego konta klienta. Z Twojego konta klienta kupujący może zamawiać towary. Kupujący może również zamawiać towary bez rejestracji.

Przy rejestracji konta klienta i zamawianiu towaru kupujący jest zobowiązany do podania poprawnych i zgodnych z prawdą wszystkich danych. Informacje podane w koncie użytkownika jest kupujący zobowiązany uzupełnić podczas każdej zmiany. Dane dostarczone przez kupującego w koncie klienta i przy zamawianiu towarów Sprzedawca uważa za prawidłowe.

Dostęp do konta klienta jest zabezpieczony nazwą użytkownika i hasłem. Kupujący jest zobowiązany do zachowania tajemnicy zawodowej w odniesieniu do informacji niezbędnych do uzyskania do nich dostępu konto klienta. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie konta klienta przez osoby trzecie.

Kupujący nie jest uprawniony do zezwalania na korzystanie z konta klienta osobom trzecim.

Sprzedawca może usunąć konto użytkownika, zwłaszcza jeśli kupujący nie korzysta już z konta użytkownika lub w przypadku, gdy kupujący naruszy swoje zobowiązania wynikające z zakupu umowa i niniejsze warunki handlowe.

Kupujący przyjmuje do wiadomości, że konto użytkownika może być niedostępne przez całą dobę, a mianowicie zwłaszcza w zakresie niezbędnej konserwacji sprzętu i oprogramowania sprzedawcy lub niezbędna konserwacja sprzętu i oprogramowania stron trzecich.

 

Warunki płatności i dostawa towaru

Cena towaru oraz wszelkie koszty związane z dostawą towaru w ramach umowy kupna może

 

Kupujący płacić w następujący sposób:

 • przelewem bezgotówkowym na rachunek bankowy sprzedawcy nr 36 1050 1070 1000 0090 3279 7186
 • przechowywane w banku ING
 • gotówką przy pobraniu pocztowym towaru,
 • gotówką lub kartą kredytową podczys odbioru osobistego w placówce
 • gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze osobistym w Trzyńcu, Oldrichovice 1002

 


Wraz z ceną zakupu kupujący jest zobowiązany do zwrotu sprzedającemu związanych z tym kosztów opakowania i dostawą towaru w uzgodnionej ilości. O ile poniżej wyraźnie nie określono inaczej, rozumie ceną zakupu cena razem z kosztami związanymi z dostawą towaru.

W przypadku płatności gotówką cena zakupu jest płatna przy odbiorze towaru. Przy płatności bezgotówkowej to cena zakupu płatna jest w terminie 14 dni od zawarcia umowy kupna.

W przypadku płatności bezgotówkowej obowiązek zapłaty ceny zakupu przez kupującego jest spełniony w momencie zaksięgowania odpowiedniej kwoty na rachunku bankowym Sprzedawcy.

Sprzedający nie wymaga od kupującego zaliczki lub innej podobnej płatności z góry.

Zapłata ceny zakupu przed wysłaniem towaru nie stanowi zadatku.

Zgodnie z ustawą o rejestracji sprzedaży sprzedawca jest zobowiązany do wystawienia kupującemu paragonu. Jednocześnie jest on zobowiązany do rejestrowania otrzymanych przychodów u administratora podatkowego online, w przypadku awarii technicznej najpóźniej w ciągu 48 godzin

 

Towar jest dostarczany kupującemu:

o na adres wskazany przez kupującego w zamówieniu

o poprzez wydawanie przesyłek na adres urzędu wydającego wskazany przez kupującego,

przy odbiorze osobistym w siedzibie sprzedawcy

Wyboru sposobu dostawy dokonuje się podczas zamawiania towaru.

Podane są koszty dostawy towaru w zależności od sposobu wysyłki i odbioru towaru

w zamówieniu kupującego oraz w potwierdzeniu zamówienia przez sprzedającego. Jeśli jest sposób transport zlecony na specjalne życzenie kupującego, kupujący ponosi ryzyko i wszelkie dodatkowe koszty związane z tym rodzajem transportu.

Jeżeli zgodnie z umową kupna sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia towaru we wskazane przez kupującego miejsce zamówienia, kupujący jest zobowiązany do odebrania towaru w momencie dostawy. Jeśli to ze strony kupującego zaistnieją powody, że towary muszą być dostarczane wielokrotnie lub w inny sposób niż były określonych w zamówieniu, kupujący zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z powtarzalnością dostawy towarów, względnie koszty związane z inną metodą dostawy.

Przy odbiorze towaru od przewoźnika kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia integralności opakowania towar, a w przypadku jakichkolwiek wad niezwłocznie powiadomić przewoźnika. Gdy kupujący nie musi stwierdzać naruszenia opakowania wskazującego na niedozwolone wejście do przesyłki przejąć przesyłkę od przewoźnika.

Sprzedawca wystawia dokument podatkowy - fakturę kupującemu. Dokument podatkowy jest wysyłany na adres e-mailowy kupującego. / Dokument podatkowy jest dołączany do dostarczonego towaru.

Kupujący nabywa własność towaru, płacąc pełną cenę zakupu za towar, w tym koszty dostawy, ale najwcześniej przy odbiorze towaru.

Odpowiedzialność za przypadkowe zniszczenie, uszkodzenie lub utratę towaru przechodzi na kupującego, moment odebrania towaru lub moment, w którym kupujący był zobowiązany do odebrania towaru, a nie uczynił tego z naruszeniem umowy kupna.

 

Odstąpienie od umowy

Kupujący, który zawarł umowę kupna poza prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą jako konsument, ma prawo odstąpić od umowy kupna.

 

Termin na odstąpienie od umowy wynosi 14 dni

O od daty odbioru towaru, o od dnia odebrania ostatniej dostawy towaru, jeżeli przedmiotem umowy jest kilka rodzajów towaru lub dostawa kilku części o od dnia otrzymania pierwszej dostawy towaru, jeżeli przedmiotem zamówienia jest stała wielokrotna dostawa towarów.

Kupujący nie może między innymi odstąpić od umowy kupna: o świadczenie usług, jeżeli zostały spełnione z jej wcześniejszą wyraźną zgodą przed upływem terminu od odstąpienia od umowy a sprzedawca przed upływem terminu zawierając umowę poinformował kupującego, że w takim przypadku nie ma prawa do odstąpienie od umowy, o na dostawę towarów lub usług, których cena zależy od wahań na rynku finansowym niezależnie od woli sprzedawcy i które mogą wystąpić w okresie odstąpienia od umowy o o dostawę napojów alkoholowych, które mogą być dostarczone po trzydziestu dniach; oraz których cena zależy od wahań na rynku finansowym niezależnych od woli sprzedawcy, o przy dostawie towarów, które zostały zmodyfikowane zgodnie z życzeniem kupującego lub na jego zlecenie przy dostawie towarów łatwo psujących się, a także towarów, które były po dostawie nieodwracalnie zmieszane z innymi towarami, przy dostawie towaru w zamkniętym opakowaniu, które kupujący wyjął z opakowania higienicznego, te towary nie mogą zostać zwrócone, w wypadku dostawy nagrania audio lub wideo lub programu komputerowego, pod warunkiem że: zostało złamane oryginalne opakowanie, w wypadku dostaw gazet, periodyków lub czasopism, o przy dostarczaniu treści cyfrowych, jeżeli nie zostały one dostarczone na trwałym nośniku i zostały dostarczone wraz z uprzednią wyraźną zgodą kupującego przed upływem terminu do odstąpieniu od umowy, a sprzedawca poinformował kupującego przed zawarciem umowy, że w takim przypadku nie ma prawa odstąpić od umowy, o w innych przypadkach określonych w § 1837 Kodeksu Cywilnego.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, kupujący musi przesłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie do odstąpienia od umowy.

Aby odstąpić od umowy kupna, kupujący może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy. Odstąpienie od umowy kupna zostanie wysłane przez kupującego na adres e-mailowy lub adres dostawy sprzedawcy podany w niniejszych warunkach.

Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi kupującemu otrzymanie formularza.

Kupujący, który odstąpił od umowy, jest zobowiązany do zwrotu towaru sprzedawcy w terminie 14 dni po odstąpieniu od umowy sprzedawcy. Kupujący ponosi koszty związane ze zwrotem towaru do sprzedawcy, nawet jeśli towar nie może zostać zwrócony we własnym zakresie zwykłą pocztą.

Jeżeli kupujący odstąpi od umowy, sprzedawca zwróci ją niezwłocznie, nie później jednak niż 14 dni od odstąpienia od umowy, wszystkie środki, w tym koszty dostawy, które otrzymał od niego w ten sam sposób. Sprzedawca zwróci kupującemu otrzymane pieniądze fundusze w inny sposób tylko wtedy, gdy kupujący wyrazi zgodę i jeśli to zrobi bez dodatkowych kosztów.

Jeżeli kupujący odstąpi od umowy kupna, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu otrzymanych pieniędzy kupującemu, zanim kupujący przekaże towar lub udowodni, że towar został wysłany do sprzedawcy.

Kupujący musi zwrócić towar sprzedającemu w stanie nieuszkodzonym, nienoszonym i nieskażonym oraz jeśli to możliwe, w oryginalnym opakowaniu. Sprzedającemu przysługuje

odszkodowanie za szkody wyrządzone w towarze uprawniony do jednostronnego potrącenia z prawem kupującego do zwrotu ceny zakupu.

Sprzedającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy kupna w związku ze sprzedażą towaru,niedostępności towaru lub gdy producent, importer lub dostawca przerwał działanie, produkcja lub import towarów.

Sprzedawca niezwłocznie informuje kupującego za pośrednictwem adresy e-mailowej podanej w zamówieniu i zwraca towar w ciągu 14 dni od powiadomienia o odstąpienie od umowy kupna wszystkich środków, w tym kosztów dostawy, które otrzymał od niego na podstawie umowy, w ten sam sposób lub w ten sam sposób wyznaczony nabywca.

 

Prawa z wadliwego wykonania

Sprzedawca odpowiada przed kupującym za to, że towar jest wolny od wad w momencie odbioru. Zwłaszcza sprzedawca jest odpowiedzialny kupującemu, że w momencie odbioru towaru przez kupującego: o towary mają cechy uzgodnione przez strony, a w przypadku braku umowy takie posiadają właściwości, które opisał sprzedawca lub producent lub których oczekiwał kupujący uwzględniając charakter towarów i reklamę, jaką robią, o towary nadają się do celu określonego przez sprzedawcę do ich użytku lub do jakiego są przeznaczone towary tego rodzaju są zwykle używane, towar odpowiada jakości lub konstrukcji uzgodnionej próbce lub wzorowi, czy jakość lub projekt zostały określone na podstawie uzgodnionej próbki lub modelu, o towary są w odpowiedniej ilości, wymiarze lub wadze, oraz na towarach spełniających wymagania przepisów.

Jeżeli wada ujawni się w ciągu sześciu miesięcy od otrzymania towaru przez kupującego, uważa się, że towar był wadliwy przy odbiorze. Kupujący jest uprawniony do skorzystania z prawa z wady, która ma miejsce w przypadku towarów konsumpcyjnych w ciągu dwudziestu czterech miesięcy od ich otrzymania. To postanowienie nie dotyczy towaru sprzedanego po niższej cenie z wadą, za którą cena była niższa, na zużycie towarów spowodowane ich normalnym użytkowaniem, w przypadku towarów używanych odpowiadającej stopniowi użytkowania lub zużycia, jaki posiadał towar w momencie odbioru kupującego lub jeżeli wynika to z charakteru towaru.

 

W przypadku stwierdzenia wady kupujący może zgłosić sprzedającemu reklamację i zażądać:

 • na wymianę na nowy towar,
 • do naprawy towarów,
 • rozsądny rabat od ceny zakupu,
 • o odstąpić od umowy.

 

Kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy,

 • o jeśli towar ma istotną wadę,
 • o jeśli przedmiot nie może być używany prawidłowo ze względu na powtarzający się wady lub
 • usterki po naprawie,
 • o przy większej liczbie wad towaru.

 


Sprzedawca jest zobowiązany do przyjmowania reklamacji w każdym zakładzie, w którym ma miejsce przyjęcie możliwe reklamacje, ewentualnie również w siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności. Sprzedawca jest zobowiązany wystawić kupującemu pisemne potwierdzenie, kiedy kupujący skorzystał z prawa, jaka jest treść reklamacji oraz jakiego sposobu rozpatrzenia reklamacji żąda kupujący, a także potwierdzenie terminu i sposobu załatwienia reklamacji, w tym potwierdzenie wykonania naprawy i czas jej trwania, lub pisemne uzasadnienie odrzucenia reklamacji.

Sprzedawca lub upoważniony przez niego pracownik rozstrzyga o reklamacji niezwłocznie, w skomplikowanych przypadkach sprawy w ciągu trzech dni roboczych. Okres ten nie obejmuje okresu właściwego dla rodzaj produktu lub usługi wymaganej do profesjonalnej oceny wady.

Reklamacja wraz z usunięciem wady musi nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia reklamacji, jeśli sprzedawca nie zgadza się z kupującym na dłuższy okres. Próżne wygaśnięcie tego okresu jest uważane za istotne naruszenie umowy, a kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy. Za moment reklamacji uważa się moment jej wystąpienia i wyrażenia woli kupującego (skorzystanie z prawa do wadliwego wykonania) wobec sprzedawcy.

Sprzedawca informuje kupującego na piśmie o wyniku reklamacji.

Prawo do wadliwego wykonania nie przysługuje kupującemu, jeżeli kupujący wiedział przed odebraniem rzeczy, że rzecz ma wadę lub kupujący sam spowodował wadę.

W przypadku uzasadnionej reklamacji kupującemu przysługuje odszkodowanie za celowo wydaną reklamację koszty poniesione w związku z reklamacją. Kupujący może ubiegać się o to prawo pod adresem sprzedawcy w ciągu miesiąca po upływie okresu gwarancji.

Kupujący ma możliwość wyboru sposobu reklamacji.

Prawa i obowiązki stron umowy dotyczące praw wynikających z wadliwego wykonania są regulowane przez § 1914 to 1925, §§ 2099 do 2117 i §§ 2161 do 2174 Kodeksu cywilnego i ustawy nr 634/1992 Sb., O ochronie konsumentów.

Reguluje inne prawa i obowiązki stron związane z odpowiedzialnością sprzedawcy za wady procedura reklamacyjna sprzedawcy.

 

Dostawa

Strony umowy mogą przekazywać sobie wzajemnie wszelką pisemną korespondencję poprzez e-mail.

Kupujący dostarcza korespondencję do sprzedawcy na podany adres e-mailowy napisany w warunkach handlowych. Sprzedający dostarcza kupującemu korespondencję pocztą elektroniczną adres podany na jego koncie klienta lub w zamówieniu.

 

Pozasądowe rozstrzyganie sporów

Czechy są odpowiedzialne za pozasądowe rozstrzyganie sporów konsumenckich wynikających z umowy kupna Inspekcja Handlowa z siedzibą pod adresem Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, IČ: 000 20 869, Adres internetowy: https://adr.coi.cz/cs. Znajduje się platforma internetowego rozstrzygania sporów pod adresem  ttp://ec.europa.eu/consumers/odr można wykorzystać do rozwiązywania sporów między sprzedającym a kupującym z umowy kupna.

Europejskie Centrum Konsumenckie Republika Czeska z siedzibą pod adresem Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, adres internetowy: http://www.evropskyspotrebitel.cz jest punktem kontaktowym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r w sprawie rozwiązywania sporów konsumenckich w internecie oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22 / WE (rozporządzenie w sprawie internetowego rozstrzygania sporów konsumenckich).

Sprzedawca jest uprawniony do sprzedaży towarów na podstawie licencji handlowej.

Udzielanie zezwoleń na handel jest wykonywane w ramach swoich kompetencji przez właściwy urząd ds. Zezwoleń handlowych. W ograniczonym zakresie nadzór sprawuje również Czeska Inspekcja Handlowa zgodność z ustawą nr 634/1992 Dz.U. o ochronie konsumentów.

 

Postanowienia końcowe

Wszystkie umowy między sprzedającym a kupującym kierują się prawem Republiki Czeskiej.

Jeżeli relacja ustanowiona umową kupna zawiera element międzynarodowy, to strony zgadzają się, że stosunek ten podlega prawu Republiki Czeskiej. Nie ma to wpływu na prawa wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów.

Sprzedawca nie jest związany żadnymi kodeksami postępowania w stosunku do kupującego w tym sensie przepisy § 1826 ust. 1 lit. e) Kodeksu Cywilnego.

Wszelkie prawa do serwisu sprzedawcy, w szczególności prawa autorskie do treści, w tym układ strony, zdjęcia, filmy, grafiki, znaki towarowe, logo i inne treści a elementy należą do sprzedawcy. Zabrania się kopiowanie, modyfikowanie lub inne wykorzystywanie strony internetowa lub jej część bez zgody sprzedawcy.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy spowodowane ingerencją osób trzecich w sklep internetowy lub w wyniku korzystania z niego niezgodnie z jego przeznaczeniem. Kupujący nie mogą stosować żadnych procedur, jakie mogą mieć podczas korzystania ze sklepu internetowego niekorzystnie wpływać na jego działanie i nie wolno wykonywać żadnych czynności, które mogą mieć na to wpływ lub stronom trzecim w celu umożliwienia nieuprawnionej ingerencji lub nieautoryzowanego użycia programu i sprzętu lub innych komponentów tworzących sklep internetowy i korzystających ze sklepu internetowego; lub jego części lub oprogramowanie w sposób powodujący z nim konflikt

Kupujący przyjmuje na siebie ryzyko zmiany okoliczności w rozumieniu § 1765 ust. 2 Kodeksu Cywilnego.

Umowa kupna, w tym warunki handlowe, jest archiwizowana przez sprzedawcę w formie elektronicznej i formularz nie jest dostępny.

Treść warunków handlowych może zostać zmieniona lub uzupełniona przez sprzedawcę.

Zgodnie z tym przepisem nie ma to wpływu na prawa i obowiązki powstałe w okresie obowiązywania poprzedniego tekstu warunki biznesowe.

Do regulaminu załączony jest wzór formularza odstąpienia od umowy.

 

  

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2021 ©

2019 © Batac, wszystkie prawa zastrzeżone.

 

MenuX

Ustawienia plików cookie
Cookies

Nasza strona korzysta z plików cookie, które pomagają nam ją ulepszać. Abyśmy mogli używać plików cookie, musisz nam na to pozwolić. Klikając przycisk „OK, zgadzam się” wyrażasz zgodę.

Ustawienia OK, zgadzam się
×
Nastavení souborů cookies

Pliki cookies to małe pliki, które strony internetowe (w tym nasze) przechowują w Twojej przeglądarce internetowej. Zawartość tych plików jest wymieniana między Twoją przeglądarką a naszymi serwerami lub z serwerami naszych partnerów. Potrzebujemy niektórych plików cookie, aby strona działała poprawnie, niektórych do celów marketingowych i analiz statystycznych. Tutaj możesz ustawić, z jakich plików cookie będziemy mogli korzystać.

Nezbytné cookies
Nezbytné cookies

Są to pliki techniczne, które są niezbędne do prawidłowego działania naszej strony internetowej i wszystkich jej funkcji. Służą one między innymi do przechowywania produktów w koszyku, wyświetlania produktów na żądanie, kontroli filtrów, ustawień osobistych a także ustawiania zgody na wykorzystanie plików cookies. Twoja zgoda nie jest wymagana dla tych plików cookie i nie ma możliwości jej usunięcia.
Wpływa na funkcje:

 • Pliki cookie konfiguracyjne
Zobrazit cookies
Název cookie Typ cookie Doba platnosti Účel
PHPSESSID Nezbytné cookies Po dobu návštěvy Cookie se používá k uložení a identifikaci jedinečného ID relace uživatele za účelem správy uživatelské relace na webu.
Analytické cookies
Vypnuto Zapnuto
Analytické cookies

Analityczne pliki cookie pozwalają nam mierzyć wydajność naszej strony internetowej i naszych kampanii reklamowych. Używamy ich do określenia liczby odwiedzin oraz źródeł odwiedzin naszej strony internetowej. Dane uzyskane za pomocą tych plików cookies przetwarzamy łącznie, bez użycia identyfikatorów wskazujących na konkretnych użytkowników naszego serwisu. Jeśli wyłączysz korzystanie z analitycznych plików cookie w związku z Twoją wizytą, stracimy możliwość analizy wydajności i optymalizacji naszych działań.
Wpływa na funkcje:

 • Google Analytics – ruch analityczny
Personalizované cookies
Vypnuto Zapnuto
Personalizované cookies
Używamy również plików cookie i innych technologii, aby dostosować nasz sklep do potrzeb i zainteresowań naszych klientów i tym samym przygotować dla Ciebie wyjątkowe wrażenia zakupowe. Dzięki stosowaniu spersonalizowanych plików cookie możemy uniknąć wyjaśniania niechcianych informacji, takich jak nieodpowiednie rekomendacje produktów lub bezużyteczne oferty specjalne. Ponadto stosowanie spersonalizowanych plików cookies pozwala nam oferować Ci dodatkowe funkcje, takie jak np. rekomendowanie produktów dostosowanych do Twoich potrzeb.
Marketingové cookies
Vypnuto Zapnuto
Marketingové cookies

Marketingowe (reklamowe) pliki cookie są używane przez nas lub naszych partnerów, abyśmy mogli wyświetlać Ci odpowiednie treści lub reklamy zarówno na naszej stronie, jak i na stronach osób trzecich. Dzięki temu możemy tworzyć profile oparte na Twoich zainteresowaniach, tzw. profile pseudonimizowane. Na podstawie tych informacji natychmiastowa identyfikacja Twojej osoby nie jest zwykle możliwa, ponieważ wykorzystywane są wyłącznie dane pseudonimizowane. Jeśli nie wyrazisz zgody, nie będziesz otrzymywać treści i reklam dostosowanych do Twoich zainteresowań.
Wpływa na funkcje:

 • Reklamy Google